Support Intensitiy Scale - SIS

Support Intensitiy Scale - SIS

Auteur: J.R. Thompson
ISBN handleiding: 9789031376919
Meet: ondersteuningsbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking
Leeftijdsbereik: volwassenen
Toepasbaar in:  maatschappelijk werkers, psychologen, orthopedagogen en verpleegkundigen
Kwalificatieniveau:meer informatie

Direct SIS materialen bestellen:

Naam
ISBN
Prijs
Aantal

Doel van de test
De SIS® is een instrument waarmee op een gestructureerde manier inzicht verkregen wordt in de ondersteuningsbehoeften van mensen met verstandelijke beperkingen of verwante ontwikkelingsstoornissen. Het instrument richt zich specifiek op de ondersteuning die nodig is om — overeenkomstig de waardengebieden van 'Kwaliteit van Bestaan' — te kunnen functioneren in concrete, alledaagse situaties. Daarmee onderscheidt de SIS zich van schalen voor sociale redzaamheid of adaptief gedrag, die persoonlijke vaardigheden in kaart brengen. Met de SIS gaat men na op welke gebieden er bij een persoon met verstandelijke beperkingen behoefte bestaat aan ondersteuning en hoe intensief deze behoefte is. De SIS onderzoekt ook de ondersteuningsbehoefte met betrekking tot 'belangenbehartiging' en speciale medische of gedragsmatige problematiek. Hoewel de SIS in de eerste plaats ontwikkeld is voor individuele planning van ondersteuning, kunnen de uitkomsten ook gebruikt worden voor het vergelijken van cliëntgroepen binnen voorzieningen en tussen voorzieningen. Zo verschaft de SIS nuttige informatie voor begeleiders, gedragswetenschappers, zorgmanagers, kwaliteitsmedewerkers en anderen die betrokken zijn bij de invulling, organisatie en bekostiging van zorg en ondersteuning.

Toepassing
De SIS is toepasbaar in individuele situaties (bijvoorbeeld bij het opstellen van een individueel ondersteuningsplan – IOP) en op het niveau van cliëntgroepen, teams, organisaties of regio’s. Met de SIS kan men:

 • ondersteuningsbehoeften identificeren,
 • de intensiteit van de benodigde ondersteuning bepalen,

veranderingen in ondersteuningsbehoeften vaststellen,

 • de resultaten van ondersteuning evalueren,
 • onderzoek doen met betrekking tot:
 • planning van individuele zorg;
 • het monitoren van zorgactiviteiten;
 • het vergelijken van de zorgzwaarte van bepaalde groepen;
 • het evalueren van (de effecten van) zorgbekostigingssystemen;
 • de allocatie van middelen.

Wat meet de SIS?
De SIS bestaat uit 3 secties:

  • Schaal voor Behoefte aan Ondersteuning
   Meet de aard en de intensiteit van ondersteuningsbehoeften in dagelijkse situaties. De items (activiteiten) zijn gegroepeerd in de subschalen:
   • Activiteiten in Huis
   • Activiteiten in de Samenleving
   • Leren en Permanente Vorming
   • Arbeidsmatige Activiteiten
   • Gezondheid en Veiligheid
   • Sociale Activiteiten
  • Behoefte aan Ondersteuning bij Belangenbehartiging
   Onderzoekt de behoefte aan ondersteuning bij het zoeken van bescherming en belangenbehartiging. 
  • Behoefte aan Speciale Ondersteuning in verband met Medische en Gedragsproblemen
  Brengt met de volgende subschalen in kaart of er behoefte is aan speciale ondersteuning:
  • Behoefte aan specifieke Medische en verpleegkundige Ondersteuning
  • Behoefte aan Gedragsmatige Ondersteuning

Voor wie?
De SIS wordt afgenomen door professionals met een HBO- of academische opleiding op het gebied van gezondheidszorg of welzijnszorg. Hieronder vallen bijvoorbeeld: maatschappelijk werkers, psychologen, orthopedagogen en verpleegkundigen.

In bepaalde gevallen kunnen ook andere professionals die ervaring hebben met het afnemen van individuele gedragsschalen en met ervaring kennis van gedragsobservatie de SIS afnemen, zoals ervaren begeleiders. In alle gevallen is het noodzakelijk dat een basistraining wordt gedaan. Degene die de SIS afneemt dient ervaring te hebben met het ondersteunen van mensen met verstandelijke beperkingen of verwante ontwikkelingsstoornissen.

Afname en scoring
De Schaal Intensiteit van Ondersteuningsbehoeften is een semigestructureerd interview dat men afneemt bij twee of meer respondenten die de cliënt goed kennen. Indien de interviewer de cliënt goed kent, mag hij/zij gelijktijdig als respondent optreden. Onder bepaalde voorwaarden (communicatieve vaardigheden) kan ook de cliënt zelf een van de respondenten zijn.

Voor de activiteiten van de eerste twee hoofdschalenbepaald men:

 • welke type ondersteuning nodig is,
 • hoe frequent deze nodig is,
 • hoeveel tijd aan de ondersteuning wordt besteed.

Bij de derde hoofdschaal bepaald men in welke mate er behoefte is aan de speciale vormen van ondersteuning.

Normen en interpretatie
Voor de interpretatie gebruikt men de volgende maten:

 • Schaal voor Behoefte aan Ondersteuning:
  • standaardscores en percentielscores. Geven de positie van de cliënt ten opzichte van de normgroep weer en resulteren in een profiel van individuele ondersteuningsbehoeften
  • SIS-Ondersteuningsbehoeften Index. Geeft een indicatie van de algemene intensiteit van de ondersteuningsbehoeften van de cliënt ten opzichte van de normgroep.
  Schaal Behoefte aan Ondersteuning bij Belangenbehartiging:
  • rangschikking activiteitengebieden. Maakt het mogelijk de gebieden te identificeren waarbij de meeste ondersteuning nodig is, zodat deze voldoende aandacht krijgen bij het opstellen van het individuele ondersteuningsplan.
 • Schaal Behoefte aan Speciale ondersteuning in verband met Medische en Gedragsproblemen:
  • cut off- criteria. Bepalen of de scores aanleiding geven tot het opnemen van medische en/of gedragsmatige ondersteuning in het ondersteuningsplan.
  • vergelijking van de scores met die van andere cliënten met dezelfde SIS-Index.  Zo waarschuwen de scores op deze schaal voor een eventuele onderwaardering van de ondersteuningsbehoeften van de cliënt, zoals gemeten met de eerste hoofdschaal.

De SIS kan ook gebruikt worden voor classificatiedoeleinden. In de handleiding wordt beschreven hoe men SIS-scores kan omzetten naar de in de praktijk meest gehanteerde classificatiesystemen.

Training
Voor meer informatie over SIS trainingen en cursussen gaat u naar www.buntinx.org.

Materiaal

 • SIS-handleiding
 • SIS-scoreformulieren (set van 25)

Download informatie test

Scroll to top