De vier basistests

Welke instrumenten wanneer en in welke volgorde afgenomen moeten worden is niet op voorhand te zeggen. Dat is ter competentie van de gekwalificeerd klinisch diagnosticus/behandelaar. Deze stelt in de analyse van de aanmeldingsklacht vast welke onderdelen op een betrouwbare, valide en genormeerde wijze verder uitgediept moeten worden om aan de betrokkenen een goed onderbouwd behandelplan voor te kunnen leggen. 

1. SEV | Sociaal Emotionele Vragenlijst

De aard en ernst van de sociaal-emotionele gedragsproblematiek kan worden vastgesteld met de Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV). Dit instrument wordt ingevuld door de ouders en/of de leraar en screent de mate waarin het kind gedragingen vertoont die duiden op ADHD, opstandigheid, agressie, anti-socialiteit, diffuse angst, sociale angst depressie en/of autisme. Deze test kan daarmee ook aantonen of er comorbide gedragsproblemen zijn, en zo ja, welke.

2. VPV | Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden 

Bij kinderen kan hiernaast nog de Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden worden ingevuld door ouders, leraar en/of kind. Dit instrument screent of het kind leeftijdsadequaat relationele en affectieve vaardigheden heeft ontwikkeld. Ook vindt een meting plaats van de zelfsturing en het zelfbewustzijn. Dit geeft antwoord op de vraag of de verzelfstandiging van het kind leeftijdsadequaat verloopt. Tot slot kan nog worden nagegaan hoe de ontwikkelingsomstandigheden thuis en op school zijn.

3. GVL | Gezinsvragenlijst 

Voor de bepaling van de thuissituatie kan de Gezinsvragenlijst worden afgenomen. Dit instrument geeft een overzicht van de vijf belangrijkste ontwikkelingsfactoren in het gezin die van invloed zijn op de kinderlijke ontwikkeling: de kwaliteit van de interacties in het gezin, de gezinscommunicatie, de gezinsorganisatie, de opvoedresponsiviteit en het sociaal netwerk.

4. LVT | Leervoorwaardentest

Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de schoolsituatie kan de Leervoorwaardentest worden afgenomen bij de ouders en/of de leraar. Hiermee kan worden bepaald of er al dan niet relationele problemen zijn op school, en of er aanpassingen nodig zijn die de leermotivatie, de aandacht, de leerplanning, de taakgerichtheid en het werktempo van het kind kunnen bevorderen. 

Naam
ISBN
Prijs
Aantal

Ga door naar de 6 aanvullende tests

Auteur worden of vragenlijsten inbouwen als partner?

Auteur worden of vragenlijsten inbouwen als partner?

Koen van Loenen, uitgever tests

+31 6 229 790 89 | koen.vanloenen@bsl.nl
Scroll to top