Privacy statement

Ons privacy statement

Definities
In deze privacy policy hanteren wij de volgende definities:

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Diensten: alle, al dan niet betaalde, diensten en producten van Springer Media, zoals maar niet beperkt tot het aanbieden van de Websites, het toesturen van nieuwsbrieven, het ter beschikking stellen van whitepapers, het aanbieden van digitaal foto- en videomateriaal, het aanbieden van scholing door diverse middelen, boeken, tijdschriften en studiematerialen, het voorzien in toegang tot congressen en bijeenkomsten, het verschaffen van informatie op Websites en door personen ingeschakeld door Springer Media en alle aanverwante activiteiten van Springer Media;

Leveranciers: de natuurlijke- of rechtspersoon die een dienst verleent aan Springer of dit in de toekomst mogelijk zal doen, inclusief de personen die in dienst zijn van deze natuurlijke- of rechtspersoon of namens deze natuurlijke- of rechtspersoon handelen;

Partners: natuurlijke- of rechtspersonen, niet gelieerd zijn aan Springer Media, waar Springer Media mee samenwerkt om Diensten en gezamenlijke diensten aan te bieden;

Partner Diensten: alle, al dan niet betaalde, diensten, producten die Springer Media in samenwerking met, namens of ten behoeve van Partners verleent, levert en/of ter beschikking stelt, zoals maar niet beperkt tot het uitbrengen, ter beschikking stellen of leveren van een tijdschrift, het aanbieden van digitaal foto- en videomateriaal, het aanbieden van scholing door diverse middelen, het organiseren van een verkiezing en alle aanverwante activiteiten;

Persoonsgegevens: alle informatie die betrekking heeft op een levend, natuurlijk persoon die daarmee direct of indirect geïdentificeerd kan worden, in het bijzonder een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiedata, of een online identificator;

Policy: deze privacy policy;

Prospect: de natuurlijke- of rechtspersoon die in de toekomst mogelijk een Dienst afneemt van Springer, inclusief de personen die in dienst zijn van deze natuurlijke- of rechtspersoon of namens deze natuurlijke- of rechtspersoon handelen;

Springer: Springer Media B.V., gevestigd aan de Walmolen 1 (3994 DL) te Houten, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 32107635, hierna ook aangeduid als “wij”, “ons” en “onze”;

Springer Media Account: een door Springer aangeboden mogelijkheid om door middel van inloggegevens in te loggen voor het gebruik van een Dienst;

Verwerking: betekent elke handeling die betrekking heeft op Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of op andere wijze ter beschikking stellen of ander gebruik;
Websites: de websites die worden onderhouden en geëxploiteerd door Springer Media

Springer Media: Springer Media is een dynamisch mediabedrijf in de gezondheidszorg, met een lange historie als medische uitgeverij. Springer Media (onderdeel van Springer Nature) handelt onder verschillende handelsnamen, zoals maar niet beperkt tot:

 • Bohn Stafleu van Loghum;
 • Springer Healthcare Benelux;
 • Praktijkinfo;
 • Skipr;
 • Nursing;
 • Zorgvisie;
 • Zorg+Welzijn;
 • Testweb;
 • Medische Banenbank;
 • GGZ/Congressen;
 • Tandartspraktijk;
 • KinderopvangTotaal;
 • Huisartsgeneeskunde;
 • Qruxx.

Onder deze handelsnamen biedt Springer Media verschillende Diensten en Websites aan. Deze Policy wordt beschikbaar gesteld door en is van toepassing op alle Diensten en Websites van Springer, tenzij er voor de betreffende Dienst of Website een specifiek privacy statement geldt. Indien dit het geval is, dan wordt dit door Springer aangegeven. Specifieke privacy statements voor Diensten en Websites van Springer zijn opgenomen in Appendix I bij deze Policy.

Springer Media werkt samen met verschillende Partners, om de Partner Diensten aan te bieden. Ten behoeve van de Partner Diensten is het mogelijk dat Springer Persoonsgegevens deelt met Partners. Verschillende Partner Diensten hebben een specifiek privacy statement. Indien dit het geval is wordt dit door Springer en/of de Partner aangegeven. Enkele specifieke privacy statements voor Partner Diensten zijn opgenomen in Appendix II bij deze Policy.

Tenzij anders aangegeven, is Springer de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zoals bedoeld in de AVG voor de Verwerking van de Persoonsgegevens zoals omschreven in deze Policy. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via de volgende contactgegevens:

Springer Media B.V.
Afdeling Klantenservice
Postbus 340
3990 GC Houten
E-mail: klantenservice@bsl.nl
Telefoon: 030-6385250

Springer Media is onderdeel van de groep bedrijven die onder Springer Nature vallen. Voor deze groep van bedrijven is er een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt contact opnemen met deze functionaris via privacy@bsl.nl.

Samenvatting van de Verwerking van Persoonsgegevens door Springer
De Verwerking van Persoonsgegevens hangt af van uw gebruik van de Websites en Diensten. U vindt meer gedetailleerde informatie in de artikelen waarnaar wordt verwezen:

Gebruik Websites: Als u één van onze Websites bezoekt om informatie in te winnen zonder dat u een account aanmaakt, dan wordt slechts een beperkte hoeveelheid Persoonsgegevens Verwerkt (zie onder gebruik websites)

Registratie voor en het gebruik van Diensten: Indien u zich registreert voor of gebruik maakt van één van onze Diensten, dan worden er additionele Persoonsgegevens Verwerkt om deze Diensten te kunnen uitvoeren (zie onder registratie voor en het gebruik van onze diensten);

Direct marketing: Uw Persoonsgegevens kunnen, tenzij u hier bezwaar tegen maakt, gebruikt worden om direct marketing uit te voeren (zie onder direct marketing);

Sollicitanten: Indien u solliciteert bij Springer Media worden uw Persoonsgegevens Verwerkt door Springer Media (zie onder sollicitanten);

Prospects: Indien u een prospect bent van Springer Media, kunnen uw Persoonsgegevens worden Verwerkt (zie onder prospects);

Leveranciers: Indien u een Leverancier bent van Springer Media, kunnen uw Persoonsgegevens worden Verwerkt door Springer Media (zie onder leveranciers).

Wij hebben passende maatregelen getroffen ter bescherming van uw Persoonsgegevens (zie onder beveiliging). Ook hebben we vastgesteld voor welke periode uw Persoonsgegevens opgeslagen worden, of we hebben de criteria vastgesteld om die periode te bepalen. Deze retentietermijnen gelden steeds tenzij er een lidstatelijke of Unierechtelijke bepaling is die ons verplicht tot het langer Verwerken van de Persoonsgegevens.

U bent, op basis van de wetgeving die op u van toepassing is, mogelijk gerechtigd om bepaalde rechten uit te oefenen met betrekking tot de Verwerking van uw Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in bij ‘Uw rechten’.

Gebruik van de Websites

Persoonsgegevens – Indien u één van onze Websites raadpleegt om bijvoorbeeld iets op te zoeken, maar u niet registreert voor één van de door ons aangeboden Diensten of op een andere manier Persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan verzamelen wij (op automatische wijze) de volgende Persoonsgegevens:

 • De datum en het tijdstip van uw bezoek;
 • de inhoud, datum en het tijdstip van verzoeken die u toestuurt aan onze Website;
 • informatie over het apparaat waarmee u onze Website bezoekt, zoals het type, de schermresolutie, browserversie en het besturingssysteem inclusief de taalinstellingen;
 • demografische kenmerken;
 • het gebruik van de zoekmachine op de Website;

Tenzij anders aangegeven, is er geen wettelijke of contractuele verplichting om Persoonsgegevens te verstrekken. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van Persoonsgegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Het niet verstrekken van Persoonsgegevens zou er in voorkomend geval voor kunnen zorgen dat wij de overeenkomst die we met u hebben gesloten niet kunnen uitvoeren.

Bron – Deze Persoonsgegevens worden op automatische wijze verzameld, onder andere door gebruik van Google Analytics. Er worden geen publieke bronnen gebruikt.

Doeleinde – Deze Persoonsgegevens worden gebruikt om de Websites effectief aan te kunnen bieden, om onze Websites aan te passen aan uw behoeften of om er voor te zorgen dat u kunt inloggen op onze Websites, en om algemene demografische informatie te verzamelen voor anoniem, geaggregeerd gebruik.

Rechtsgrond – De Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld:

 • Worden Verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het zo goed mogelijk laten werken van de Website, zodat deze de Diensten van Springer optimaal ondersteunt en promoot, en ook het gerechtvaardigd belang om het verkeer op de Website te analyseren om zo de ervaring van onze bezoekers en de Website in het algemeen te verbeteren;
 • Worden Verwerkt op basis van uw toestemming.

Retentie – Deze Persoonsgegevens worden bewaard gedurende uw bezoek aan en gebruik van de Websites en gedurende een periode van twee jaar daarna.

Cookies – Springer Media maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Meer informatie over dit gebruik is te lezen in de Springer Media Cookie Policy, die hier te raadplegen is: Springer Media adviseert u de Springer Cookie Policy door te lezen voordat u uw toestemming geeft voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens in dit kader.

Google Analytics – Ten behoeve van statistische analyse gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst die wordt geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”), om informatie te verzamelen over de Diensten en Website. Raadpleeg voor meer informatie over het doel en het bereik van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens, en uw instellingsopties de gegevensbeveiligingsrichtlijnen van Google.

Google Analytics verzamelt Persoonsgegevens, zoals: welke gebruikers de Website bezoeken, welke inhoudelijke pagina’s worden bezocht, bezoekduur en informatie over uw apparaat. We gebruiken de informatie die wij krijgen van Google alleen om te bepalen welke informatie het meest waardevol voor onze bezoekers is, en om de Diensten en Website te verbeteren en optimaliseren. Wij combineren die informatie die wij door gebruik te maken van Google verkrijgen niet met andere Persoonsgegevens.

Google Analytics verzamelt alleen de IP-adressen die aan u worden toegeschreven op de dag van uw bezoek, in plaats van uw naam of andere informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden. De dienstverlener zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de Website te evalueren, om rapporten op te stellen over activiteiten op de Website en om andere diensten aan ons te verlenen die in verband staan met het gebruik van de Website en het internet. Google Analytics zal de Persoonsgegevens die worden verzameld voor statistische analyse bewaren voor een periode van 36 maanden.

Registratie voor en het gebruik van onze Diensten

Persoonsgegevens – Om gebruik van de Diensten mogelijk te maken, Verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, adresgegevens;
 • Informatie die verband houdt met een Springer Account (gebruikersnaam en wachtwoorden) of enig ander account noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de Diensten;
 • Berichtverkeer (bijvoorbeeld via e-mail of contactformulieren op de Websites);
 • Uw voorkeuren ten aanzien van de Diensten;
 • De resultaten van uw gebruik van de Diensten, bijvoorbeeld in verband met een leerproduct;
 • Gegevens ten aanzien van uw gebruik van de Diensten.

Tenzij anders aangegeven, is er geen wettelijke of contractuele verplichting om Persoonsgegevens te verstrekken. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van Persoonsgegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Het niet verstrekken van Persoonsgegevens zou er in voorkomend geval voor kunnen zorgen dat wij de overeenkomst die we met u hebben gesloten niet kunnen uitvoeren.

Bron – Deze Persoonsgegevens worden verkregen via rechtstreeks contact met u. Er worden geen andere of publieke bronnen gebruikt, tenzij expliciet anderszins aangegeven.

Doeleinde – Wij Verwerken deze Persoonsgegevens om:

 • U te identificeren bij het inloggen;
 • U Diensten aan te bieden;
 • De Diensten en overeenkomst die met u is gesloten uit te voeren;
 • Het bijhouden van uw Springer Media Account;
 • Met u te communiceren;
 • Diensten onder de aandacht te brengen en zowel deze Diensten als Springer Media verder te promoten;
 • Het effectief inrichten van onze promotie campagnes en ervoor zorg te dragen dat klanten en prospects van Springer Media relevante informatie te zien krijgen, met behulp van het gebruik van toepassingen van sociale media platforms, meer in het bijzonder het toezenden van e-mailadressen van klanten van Springer Media aan de bedrijven achter deze platforms, waarover verderop in dit statement een uitleg is opgenomen;
 • Aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Rechtsgrond – De Persoonsgegevens die we Verwerken na registratie voor onze Diensten Verwerken we:

 • Ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten en om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Ter uitvoering van ons gerechtvaardigd belang, waaronder ons belang bij het uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben gesloten, het zo goed mogelijk inrichten van onze Diensten en Website en de communicatie met u te onderhouden, en het onder de aandacht brengen en promoten van de Diensten en Websites van Springer Media. Wij hebben ook een gerechtvaardigd belang bij het effectief inrichten van onze promotie campagnes door het genoemde gebruik van toepassingen van sociale media platforms zoals in dit statement beschreven, en er zo zorg voor te dragen dat klanten en prospects van Springer Media relevante informatie te zien krijgen, en zij op die manier zo goed mogelijk worden geïnformeerd over de producten en diensten van Springer Media en niet worden geconfronteerd met voor hen onnodige informatie;
 • Op basis van uw toestemming;
 • Om aan op ons rustende wettelijke verplichtingen te voldoen.

Retentie – De Persoonsgegevens die de Verwerken na registratie voor onze diensten Verwerken we:

 • Tot het einde van de overeenkomst die we met u hebben gesloten, en tot een periode van twee jaar daarna.

De Persoonsgegevens die we nodig hebben om aan onze fiscale bewaarplicht te doen bewaren we tot een periode van zeven jaar, tenzij de toepasselijke wet- en regelgeving ons verplicht tot langer bewaren.

Direct marketing

Persoonsgegevens – Wij maken gebruik van direct marketing, zoals het versturen van e-mails over additionele producten en diensten. Het gaat om de volgende Persoonsgegevens:

 • Uw voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Communicatie met Springer Media;
 • Enige informatie over de door u gebruikte Diensten.

Tenzij anders aangegeven, is er geen wettelijke of contractuele verplichting om Persoonsgegevens te verstrekken. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van Persoonsgegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Het niet verstrekken van Persoonsgegevens zou er in voorkomend geval voor kunnen zorgen dat wij de overeenkomst die we met u hebben gesloten niet kunnen uitvoeren.

Bron – Deze Persoonsgegevens worden verkregen via rechtstreeks contact met u. De informatie over door u gebruikte Diensten verkrijgen we door uw gebruik van onze Diensten te analyseren.

Doeleinde – Deze Persoonsgegevens worden door ons Verwerkt om u aan te bieden waarvan wij denken dat u deze interessant vindt, Springer te promoten en onder de aandacht te brengen en informatie in te winnen over het gebruik van de Diensten en Websites.

Rechtsgrond – De Persoonsgegevens die we Verwerken ten behoeve van direct marketing, Verwerken we:

 • op basis van ons gerechtvaardigd belang, dat er in bestaat om onze Diensten te vermarkten en onder de aandacht te brengen, Springer te promoten en onder de aandacht te brengen en informatie in te winnen over het gebruik van de Diensten en Websites;
 • op basis van uw toestemming.

Retentie – De Persoonsgegevens die we Verwerken ten behoeve van direct marketing Verwerken we tot onze laatste communicatie met u en gedurende een periode van twee jaar daarna. Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor dit doeleinde, verwijderen we deze Persoonsgegevens zodra we uw bezwaar hebben doorgevoerd.

Opt-out – U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing of tegen het gebruik voor het toesturen van nieuwsbrieven of andere communicatie. We zullen ons dan onthouden van elke Verwerking die verband houdt met dat doel. U kunt ons informeren over het feit dat u hier bezwaar tegen heeft via de links die in de communicatie opgenomen staat, via privacy@bsl.nl of via onze klantenservice@bsl.nl.

Sollicitanten

Persoonsgegevens – Indien u wilt solliciteren bij Springer Media, dan vragen wij in ieder geval de volgende Persoonsgegevens op:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, adresgegevens;
 • CV, werkervaring, referenties, de informatie in de sollicitatiebrief;
 • De verdere Persoonsgegevens die door u worden verstrekt;
 • De Persoonsgegevens zoals opgenomen in het verslag van mogelijke gesprekken met de sollicitant;
 • De uitkomsten van onderzoeken, tests en dergelijken.

Tenzij anders aangegeven, is er geen wettelijke of contractuele verplichting om Persoonsgegevens te verstrekken. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van Persoonsgegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Het niet verstrekken van Persoonsgegevens zou er in voorkomend geval voor kunnen zorgen dat wij de overeenkomst die we met u hebben gesloten niet kunnen uitvoeren.

Bron – Deze Persoonsgegevens worden verkregen via rechtstreeks contact met u. Er worden geen andere of publieke bronnen gebruikt, tenzij expliciet anderszins aangegeven.

Doeleinde – Wij Verwerken deze Persoonsgegevens om:

 • Uw sollicitatie in behandeling te nemen;
 • Te beoordelen of u geschikt bent om een overeenkomst met Springer aan te gaan;
 • Met u te communiceren;
 • Uw sollicitatietraject bij Springer Media zo goed mogelijk te laten verlopen;
 • Een overeenkomst met u op te stellen en aan te gaan;
 • Te analyseren hoe de vacature en promotie daartoe wordt ontvangen.

Rechtsgrond – De Persoonsgegevens van sollicitanten Verwerken we:

 • Ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten en om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Ter uitvoering van ons gerechtvaardigd belang, waaronder ons belang bij het uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben gesloten althans het nemen van de maatregelen om een overeenkomst met u te sluiten, het zo goed mogelijk inrichten van onze sollicitatieprocedure en de communicatie met u te onderhouden;
 • Op basis van uw toestemming.

Retentie – Deze Persoonsgegevens Verwerken we:

 • Indien u de functie krijgt, zoals bepaald in het Intern Privacy Statement dat aan u zal worden verstrekt;
 • Indien u de functie niet krijgt, tot vier weken na het einde van de procedure, tenzij u toestemming geeft om de Persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren we de Persoonsgegevens tot één jaar na het einde van de procedure.

Prospects
Persoonsgegevens – Springer Verwerkt Persoonsgegevens van Prospects, namelijk:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, adresgegevens;
 • Communicatie met Springer Media.

Tenzij anders aangegeven, is er geen wettelijke of contractuele verplichting om Persoonsgegevens te verstrekken. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van Persoonsgegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Het niet verstrekken van Persoonsgegevens zou er in voorkomend geval voor kunnen zorgen dat wij de overeenkomst die we met u hebben gesloten niet kunnen uitvoeren.

Bron – Deze Persoonsgegevens worden verkregen via rechtstreeks contact met u. Er worden geen andere of publieke bronnen gebruikt, tenzij expliciet anderszins aangegeven.

Doeleinde – Wij Verwerken deze Persoonsgegevens om:

 • U te informeren en te enthousiasmeren over de Diensten van Springer;
 • Met u te communiceren;
 • Uw salestraject bij Springer Media zo goed mogelijk te laten verlopen;
 • Een overeenkomst met u op te stellen en aan te gaan;
 • Te analyseren hoe goed de Diensten en promotie hiervan wordt ontvangen.

Rechtsgrond – De Persoonsgegevens die we van Prospects Verwerken, Verwerken we:

 • Ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten en om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Ter uitvoering van ons gerechtvaardigd belang, waaronder ons belang bij het uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben gesloten althans het nemen van de maatregelen om een overeenkomst met u te sluiten, het zo goed mogelijk inrichten van onze inkoopprocedure en de communicatie met u te onderhouden;
 • Op basis van uw toestemming.

Retentie – De Persoonsgegevens van Prospects Verwerken we:

 • Zo lang als er contact is met de Prospect en tenzij hier bezwaar tegen is gemaakt;
 • Tot twee jaar na het laatste contact met de Prospect.

Leveranciers

Persoonsgegevens – De volgende Persoonsgegevens worden Verwerkt van Leveranciers:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, adresgegevens;
 • Communicatie met Springer Media.

Tenzij anders aangegeven, is er geen wettelijke of contractuele verplichting om Persoonsgegevens te verstrekken. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van Persoonsgegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Het niet verstrekken van Persoonsgegevens zou er in voorkomend geval voor kunnen zorgen dat wij de overeenkomst die we met u hebben gesloten niet kunnen uitvoeren.

Bron – Deze Persoonsgegevens worden verkregen via rechtstreeks contact met u. Er worden geen andere of publieke bronnen gebruikt, tenzij expliciet anderszins aangegeven.

Doeleinde – Wij Verwerken deze Persoonsgegevens om:

 • Ons te laten informeren over uw diensten;
 • Met u te communiceren;
 • Het salestraject bij Springer Media zo goed mogelijk te laten verlopen;
 • Een overeenkomst met u op te stellen en aan te gaan;
 • Het inkoopbeleid van Springer Media te analyseren.

Rechtsgrond – De Persoonsgegevens die we Verwerken na registratie voor onze Diensten Verwerken we:

 • Ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten en om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Ter uitvoering van ons gerechtvaardigd belang, waaronder ons belang bij het uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben gesloten althans het nemen van de maatregelen om een overeenkomst met u te sluiten, het zo goed mogelijk inrichten van onze sollicitatieprocedure en de communicatie met u te onderhouden.

Retentie – De Persoonsgegevens die de Verwerken na registratie voor onze diensten Verwerken we:

 • Zo lang als er contact is met de Leverancier en tenzij hier bezwaar tegen is gemaakt;
 • Tot twee jaar na het laatste contact met de Leverancier.

Ontvangers en (internationale) doorgifte

Persoonsgegevens worden (mogelijk) ontvangen door de volgende (categorieën van) ontvangers:

 • De partijen die wij inschakelen om diensten aan ons te verlenen, zoals de partij die onze data host, de beveiliging en onderhoud van de Diensten en Websites regelt en de bedrijven die we inschakelen om contact met u te onderhouden;
 • Google LLC, een partij die wij hebben ingeschakeld voor het aanleveren van statistieken over de Website. Meer informatie over deze analyse is opgenomen in artikel 4.7 van dit statement;
 • Sociale mediaplatforms (meer in het bijzonder de bedrijven achter LinkedIn, Facebook en Instagram), voor het gebruik van toepassingen die worden uitgegeven door de bedrijven achter deze platforms (zie hierna onder ‘Toepassingen sociale media platforms’);
 • Partners waar wij mee samenwerken om onze Diensten en Partner Diensten te leveren;

Derde partijen

Content en diensten van derde partijen

Toepassingen sociale media platforms – Wij maken gebruik van de communicatietoepassingen van de bedrijven achter LinkedIn, Facebook en Instagram, ook wel ‘custom audiences’ genoemd. Dit houdt meer in het bijzonder in dat wij e-mailadressen van bestaande abonnees uploaden via de platforms van deze partijen. Eventuele marketingcampagnes die wij via deze platforms laten lopen worden dan niet gericht op de klanten aan wie deze adressen toebehoren. Voor meer informatie kan het privacybeleid van Facebook en Instagram worden geraadpleegd, of dat van LinkedIn. Als u bezwaar wilt maken tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. U kunt ook uw instellingen bij deze platforms wijzigen zodat de advertenties die u te zien krijgt, worden aangepast.

Youtube – Wij gebruiken de diensten van YouTube om video’s direct te kunnen afspelen vanaf onze Websites.

Uw browser communiceert direct met YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 USA. Wij hebben geen invloed op de activiteiten van YouTube op het gebied van de Verwerking van Persoonsgegevens. Raadpleeg s.v.p. het privacy policy van YouTube voor meer informatie.

Vimeo – Wij gebruiken de diensten van Vimeo om video’s direct te kunnen afspelen vanaf onze Websites.

Uw browser communiceert direct met Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, United States. Wij hebben geen invloed op de activiteiten van Vimeoop het gebied van de Verwerking van Persoonsgegevens. Raadpleeg s.v.p. het privacy policy van Vimeo voor meer informatie.

Links naar website van derde partijen – Onze Websites omvatten hyperlinks naar websites van derden. Springer is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de verzameling van Persoonsgegevens op deze websites. Raadpleeg s.v.p. de privacy policy van de betreffende websites om meer informatie te verkrijgen over de activiteiten van deze websites op het gebied van het Verwerken van Persoonsgegevens.

Digitale leermiddelen

In aanvulling op hetgeen gesteld in dit privacy statement, geldt nog het volgende ten aanzien van digitale leermiddelen.

Privacy Verklaring Digitale Leermiddelen – Evenals andere educatieve uitgeverijen die digitale leermiddelen aanbieden, is Springer Media zich er zeer van bewust dat minderjarige leerlingen en jongeren een kwetsbare groep vormen, ook op het punt van bescherming van hun Persoonsgegevens. Wij maken daarover afspraken binnen de brancheorganisatie Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU). Springer Media treedt voor een beperkt aantal producten binnen de portfolio op als verwerker van onderwijsinstellingen in het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) conform het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en toetsen.

Verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling voor verwerking van persoonsgegevens binnen digitale leermiddelen – Springer Media heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0 ’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Springer Media is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Springer Media altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.
Springer Media is lid van de brancheorganisatie GEU en conformeert zich aan het privacyreglement van de GEU.

Beveiliging

Springer Media treft passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Enkele voorbeelden van dergelijke maatregelen:

 • onze beveiligings- en privacy policy worden periodiek nagekeken en verbeterd waar nodig;
 • alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot Persoonsgegevens;
 • Certificaten voor de beveiliging van Persoonsgegevens worden behaald en onderhouden;
 • We zijn lid van de DDMA en hebben de Privacy Waarborg verworven. Organisaties met het DDMA Privacy Waarborg respecteren de privacywetgeving en gaan zorgvuldig en transparant om met persoonsgegevens

Uw rechten

Afhankelijk van de situatie heeft u de volgende rechten:

 • Het recht om inzage te vragen in de Persoonsgegevens;
 • Het recht om de rectificatie van Persoonsgegevens te vragen;
 • Het recht om verwijdering van de Persoonsgegevens te vragen;
 • Het recht om te vragen of de Verwerking beperkt kan worden;
 • Het recht om tegen de Verwerking bezwaar te maken;
 • Het recht op dataportabiliteit;
 • Waar de Verwerking gebaseerd is op toestemming: het recht om de toestemming op ieder moment in te trekken, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de rechtmatigheid van de Verwerking vóór deze intrekking;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens niet om op geautomatiseerde Verwerking gebaseerde besluiten te nemen waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treffen.

Vragen

Mocht u vragen, zorgen of opmerkingen hebben over deze privacy policy of vragen hebben over uw Persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming, wiens contactgegevens aan het begin van deze Policy zijn opgenomen.

De Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt door contact op te nemen met ons via privacy@bsl.nl worden Verwerkt om uw verzoek te behandelen en zullen gewist worden zodra aan dit verzoek is voldaan. Indien dit niet het geval is, zullen we het Verwerken van de betreffende Persoonsgegevens beperken overeenkomstig de wettelijke bewaarvereisten.

Wijzigingen in deze policy

Wij behouden ons het recht voor om deze Policy van tijd tot tijd te wijzigen. Bezoek de Websites regelmatig en raadpleeg onze meest recente Policy. Deze Policy is voor het laatst geüpdatet op 4 februari 2020.

APPENDIX I – SPECIFIEKE PRIVACY STATEMENTS

Springer heeft specifieke privacy statements voor de volgende Diensten:

Shop – De webshop van Bohn Stafleu van Loghum (onderdeel van Springer Media). Het privacy statement is hier te raadplegen: https://www.bsl.nl/privacy-statement;

Skipr – De website van Skipr, het nieuwsmedium over de zorg, voor de zorg. Het privacy statement is hier te raadplegen: https://www.skipr.nl/privacypagina/;

Nursing – De website van het tijdschrift Nursing. Het privacy statement is hier te raadplegen: https://www.nursing.nl/privacy-statement/;

Zorgvisie – De website van het tijdschrift ZorgVisie. Het privacy statement is hier te raadplegen: https://www.zorgvisie.nl/privacy-statement/;

Zorg+Welzijn – De website van het tijdschrift Zorg+Welzijn. Het privacy statement is hier te raadplegen: https://www.zorgwelzijn.nl/privacy-statement/

Testweb – Eenvoudig en snel online tests afnemen en scoren. Het privacy statement is hier te raadplegen: https://testweb.bsl.nl/privacy-statement/;

Medische Banenbank – De Medische Banenbank brengt vraagt en aanbod in uw vakgebied online bij elkaar voor uw vacatures. Het privacy statement is hier te raadplegen: https://www.medischebanenbank.nl/privacy/;

GGZ/Congressen – De website van GGZ/congressen, congresorganisator voor GGZ-zorgprofessionals. Het privacy statement is hier te raadplegen: https://www.ggzcongressen.nl/privacy-statement/;

Tandartspraktijk – De website van het tijdschrift Tandartspraktijk. Het privacy statement is hier te raadplegen: https://www.tandartspraktijk.nl/privacy-statement/;

KinderopvangTotaal – De website van het tijdschrift Kinderopvang. Het privacy statement is hier te raadplegen: https://www.kinderopvangtotaal.nl/privacy-statement/;

Huisartsgeneeskunde – De website voor huisartsen. Het privacy statement is hier te raadplegen: https://huisarts.bsl.nl/privacy-statement/;

Verkiezing Zorg+Welzijn Award – Dé prijs voor het sociaal domein. Zorg+Welzijn, een handelsnaam van Springer, reikt de Zorg+Welzijn Award uit aan de persoon die de grootste impact veroorzaakt in het sociaal domein. Het privacy statement voor deze verkiezing is hier te raadplegen: https://www.zorgwelzijn.nl/privacy-statement-zorg-welzijn-awards/.

APPENDIX II – PARTNER DIENSTEN

Per Partner Dienst heeft Springer de noodzakelijke maatregelen getroffen. Per Dienst of Partner Dienst is veelal een aparte privacy policy van toepassing, die door Springer in dat geval ter beschikking wordt gesteld. Specifieke privacy policies zijn:

Verkiezing Pedagogisch Professional van het Jaar – De prijs voor de pedagogisch professional, die Springer samen met de vereniging Pedagogisch Professionals in Kinderopvang organiseert. Het privacy statement voor deze verkiezing is hier te raadplegen.

Tijdschriften – Springer geeft verschillende tijdschriften uit, al dan niet in samenwerking met een Partner. De specifieke privacy statements die van toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens ten behoeve van het uitbrengen van deze tijdschriften worden bij het leveren van deze diensten beschikbaar gesteld.