Schlichting Test voor Taalbegrip

Schlichting Test voor Taalbegrip

Auteur: L. Schlichting
ISBN handleiding:9789031398386
Meet: het taalbegripsniveau van jonge Nederlandstalige kinderen (Nederland en Vlaanderen)
Leeftijdsbereik: kinderen ca. 2 - 7 jaar
Afnameduur: variabel ca. 30 - 45 minuten
Toepasbaar in:logopedische praktijk, (cluster-2-)scholen, audiologische centra, etc.
Kwalificatieniveau: 1 meer informatie

Direct Schlichting Taalbegrip materialen bestellen:

Naam
ISBN
Prijs
Aantal

Deze test is ook online af te nemen via Testweb of onze partners:

Online via Testweb

Voor tarieven online testafname klik hier. 

Doel van de test
De Schlichting Test voor Taalbegrip meet het receptieve taalniveau van jonge kinderen. De test is opgebouwd uit 7 secties die de ontwikkeling van het taalbegrip van jonge kinderen nauwkeurig volgen. 

Toepassing
• Diagnostiek: stelt de van aanwezigheid van receptieve taalontwikkelingsstoornissen vast met het oog op behandeling, aanvraag van leerlinggebonden financiering, doorverwijzing naar het speciaal onderwijs (cluster-2) of voor wetenschappelijk onderzoek.
Evaluatie: meet het effect van gegeven therapie.

Wat meet de Schlichting Test voor Taalbegrip?
Met de Schlichting Test voor Taalbegrip wordt de receptieve taalvaardigheid door middel van de volgende opdrachten vastgesteld: 
• Woordbegrip (aanwijzen van voorwerpen, uitvoeren van opdrachten met concreet materiaal en meerkeuzevragen.
• Zinsbegrip
• Complexe opdrachten. 

Voor wie?
De Schlichting Test voor Taalbegrip wordt afgenomen door logopedisten, klinisch linguïsten, orthopedagogen en andere diagnostisch bevoegde professionals.

Afname en scoring
De Schlichting Test voor Taalbegrip wordt individueel bij kinderen afgenomen. De afnameduur is gemiddeld 45 minuten (afhankelijk van de leeftijd van het kind). Bij de testafname wijst het kind volgens een gestandaardiseerde opzet de gevraagde voorwerpen aan of voert er handelingen mee uit. De test heeft instap- en afbreekregels. 
Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de Schlichting Test voor Taalbegrip complete set beschikt.

Normen 
De test is genormeerd op een representatieve steekproef van ca. 2200 Nederlands sprekende kinderen uit Nederland en Vlaanderen, verdeeld over de volgende leeftijdsgroepen: 1;9 – 2;3 – 2;9 – 3;3 – 3;9 – 4;3 – 5;3 – 5;10 – 6;6 – 7;3. In de handleiding wordt het Nederlandse en Vlaamse psychometrische onderzoek beschreven. Voor Turks sprekende kinderen is een ongenormeerde Turkse versie van sectie A tot en met D beschikbaar.
Volgens de kwaliteitseisen van de WAII is de ’Schlichting Test voor Taalbegrip’ geschikt voor het gebruik bij indicatiestelling.

Materiaal
• Schlichting Test voor Taalbegrip – complete set
• Schlichting Test voor Taalbegrip – scoreformulieren (set van 25)
• Schlichting Test- Turkse scoreformulieren (set van 25)
• Schlichting Test voor Taalbegrip – handleiding

Download informatie test

Scroll to top